Image

ESTATUTS AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, A.I.E. APPORTT

Primer. DENOMINACIÓ, DURACIÓ I DOMICILI SOCIAL L’agrupació d’interès econòmic, constituïda en escriptura pública el 27 de juliol de 1992 i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, es denomina AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA, AIE; té personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil.

S’ha de regir pels seus estatuts degudament aprovats i registrats; per la Llei 12/1991, de 29 d’abril, i, supletòriament, per les normes reguladores de la societat col·lectiva que resultin compatibles amb la seva naturalesa específica.

L’Agrupació s’estableix per temps il·limitat i ha iniciat les seves operacions el dia de la seva constitució, el 27 de juliol de 1992, segons consta en l’escriptura pública, atorgada davant el notari de Tarragona, Sr. José Domingo Verdera, inscrita en el Registre Mercantil número 244, al tom 930, llibre de la secció de societats, foli 57,