Nota legal Agrupació per a la Promoció del Port de Tarrgagona, A.I.E (APPORTT)

POLÍTIQUES D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

El present avís i informació legal regula l'ús del servei de la pàgina web d'Internet www.apportt.com (en endavant el portal) que l’Agrupació per a la Promoicó del Port de Tarragona, A.I.E. (en endavant APORTT) posa a disposició de les persones usuàries d'Internet.

A) DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL PORTAL

El titular del portal www.apportt.com  és APPORTT, amb domicili al passeig de l'Escullera s/n, 43004 Tarragona, amb CIF V-43358761. Dades de contacte:

B) OBJECTE DEL PORTAL

El portal del Port de Tarragona és una iniciativa d’APPORTT. que constitueix una eina promocional del Port que compta amb informació de les seves activitats comercials, industrials, socials i culturals via Internet.                Està dirigida tant a la societat en general com a les empreses de la cadena logística, incloent serveis d'informació, comercials i operatius associats al transport de mercaderies i altres funcionalitats útils accessibles de manera molt senzilla.   A través de l'accés al portal, les persones usuàries podran gaudir de l'ús de diversos continguts i serveis que s'oferiran per APPORTT. o, si és el cas, per terceres entitats en les condicions que s'hi determinen.

C) CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

Els termes i condicions que més avall s'indiquen regulen l'accés i ús del portal www.apportt.com.                   Dintre de l'expressió portal es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitador- els textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, etc. que s'hi inclouen i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d'acord al Text refós de la Llei de propietat intel·lectual o norma que en un futur la succeirà.                         S'adquireix la condició de persona usuària per mitjà de l'accés al portal. La persona usuària utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars i privats, excloent-ne qualsevol modalitat d'utilització posterior amb finalitat de lucre o report d'algun benefici, directe o indirecte, excepte els supòsits estrictament permesos.               L'accés al portal implica que l'usuari adquireix una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir l'adequat gaudiment dels serveis i continguts que s'hi troben i que APPORTT. posa a disposició gratuïtament de la persona usuària, fora de perill que les condicions particulars que regulen un determinat servei o contingut accessible a través del portal disposen que la persona usuària hagi de desembossar una quantitat econòmica per al seu ús i gaudi.   L'usuari és conscient que l'accés i utilització dels serveis i continguts del portal es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Les presents condicions generals d'ús són acceptades expressament i plenament per la persona usuària pel fet d'accedir al portal i/o la visualització dels continguts o utilització dels serveis continguts en el portal. Si aquestes condicions generals foren substituïdes per altres en tot o en part, dites noves condicions generals s'entendran acceptades de forma idèntica a l'exposada. No obstant això, la persona usuària del portal haurà d'accedir a aquestes condicions generals de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s'incloguin aquí, encara que es recomana que la persona usuària hi accedeixi cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts del portal.                Si la persona usuària no accepta aquestes condicions generals o, si és el cas, les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut, la persona usuària haurà d'abstenir-se d'accedir al portal o, si és el cas, a tal servei i/o contingut.                Amb caràcter general els serveis i continguts que s'ofereix a través del portal estaran disponibles en català i castellà, sense perjudici de la possibilitat –a reserva d’APPORTT. - de possibilitar l'accés en qualsevol altre idioma.           APPORTT. podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut i serveis del portal, així com les condicions  del seu ús i l'accés als serveis prestats, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen, si és el cas, l'ús d'un determinat servei i/o contingut.            El cost de l'accés telefònic o un altre tipus de cost per a la connexió a l'accés al portal anirà a càrrec exclusivament de la persona usuària. Per a una correcta visualització del portal, la persona usuària haurà de reunir unes condicions tècniques mínimes, detallades en la pàgina: resolució òptima.                         La persona usuària haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, en especial, al portal, sent conscient que Internet no és totalment segur.

D) CONDICIONS D'ÚS DELS DIRECTORIS DELS SOCIS D’APPORTT

El titular en exclusiva dels directoris és APPORTT i està protegit pels drets d'explotació i sui generis del Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i als efectes de l'esmentada norma, APPORTT. és titular en exclusiva dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació així com dels drets d'extracció, transferència permanent o temporal de la totalitat o d'una part substancial del directori, de la seva reutilització i tota forma de posada a disposició del públic de la totalitat o d'una part substancial del seu contingut per mitjà de la distribució de còpies en forma de venda o una altra transferència de la seva propietat o per lloguer, transmissió en línia o en altres formes. La realització de qualssevol actes assenyalats en aquest paràgraf requerirà de l'autorització expressa i per escrit d’APPORTT.           Així mateix, queda prohibit a la persona usuària del portal la realització d'actes contraris a la legislació vigent com ara l'extracció i/o reutilització de la totalitat o d'una part substancial del contingut dels directoris així com l'extracció i/o reutilització repetides o sistemàtiques de parts no substancials del seu contingut quan suposen actes contraris a una explotació normal o causen un perjudici injustificat als interessos legítims d’APPORTT.   APPORTT adverteix la persona usuària que els directoris només podrà ser utilitzats amb finalitats privades i com a eina de consulta i contacte amb les empreses del sector extraient i/o reutilitzant parts no substancials del seu contingut. Queda prohibit l'ús de les dades per a la realització d'activitats publicitàries sigui quin sigui el suport, sent la persona usuària així mateix l'única responsable de la realització de qualssevol altres actes contraris a la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LOPD) i serveis de la societat de la informació (LSSICE).

E) DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA USUÀRIA

La persona usuària podrà:

- Accedir de forma gratuïta i sense necessitat autorització prèvia als continguts i serveis del portal disponible com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars o la necessitat del previ registre respecte de serveis i continguts específics, segons es determini en aquestes condicions generals o en les condicions particulars de tals serveis.          - Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut. La persona usuària podrà descarregar una única còpia de la pàgina web per a la seva visualització off-line amb finalitats personals i no comercials.      - Fer un ús correcte i lícit del lloc, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'orde públic.

Prohibicions:

En cap cas la persona usuària podrà:

- Accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, el seu accés, en perjudici de APPORTT. o de tercers.    - Utilitzar els serveis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia de APPORTT.             - Introduir informació en el portal o emprar els serveis existents en el mateix amb la finalitat d'atemptar –directament o indirectament- contra els drets –i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques- d'altres usuaris del portal o de APPORTT.; que inciten o promoguin la realització d'actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d'edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscè, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums. A aquests efectes, per informació s'entendrà, amb caràcter delimitatiu però no limitador: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes, etc.         - Incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials a aquest portal incomplint les condicions previstes per a això.             - Utilitzar els serveis i continguts que s'ofereix través del portal de forma contrària a les condicions generals d'ús i/o les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d'usuaris.    - Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l'accés al lloc pels usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts que ofereix APPORTT. o tercers a través del portal.        - Utilitzar el portal com a via d'accés a Internet per a la comissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'orde públic.                - Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el portal o en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos; o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis del portal. - Eliminar o modificar sigui com sigui els dispositius de protecció o identificació de APPORTT., o els seus legítims titulars que puguin contenir els continguts allotjats en el portal, o els símbols que APPORTT. o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existent en aquest portal.                      - Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de APPORTT..           - Reproduir totalment o parcialment el portal en un altre lloc o pàgina web i sense complir les condicions previstes per a això.        - Realitzar emmarcats al portal o a les pàgines web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen –amb caràcter delimitatiu però no limitador- continguts, espais publicitaris i marques de APPORTT. o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.   - Crear marcs dins d'un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i/o les pàgines accessibles a través de la mateixa, corresponents al portal sense la amb l'autorització prèvia de APPORTT.       - Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un hipervincle que generi una finestra o sessió del programari de navegació emprat per un visitant, usuari o client del seu lloc web, que s'incloguin marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat i a través del qual es mostrés la pàgina web principal del portal o alguna de les pàgines accessibles a través del mateix.                       - Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobés subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l'autorització prèvia expressa i per escrit del seu propietari.          - Realitzar qualsevol acció que suposi la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant que suposi la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis del portal o l'explotació econòmica dels mateixos, sense l'autorització prèvia i per escrit de APPORTT. o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaigui sobre els serveis o continguts del portal i fora de perill d'allò que s'ha disposat en aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l'ús d'un servei i/o contingut existent en el portal.

F) DRETS D’APPORTT.

APPORTT es reserva els següents drets:

- Modificar les condicions d'accés al portal, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut del portal.        - Establir condicions particulars i, si és el cas, l'exigència d'un preu o altres requisits per a l'accés a determinats serveis i/o continguts.                 - Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d'utilització correcta del portal pels mateixos conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.             - Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut, sense dret a indemnització, quan el mateix resulti il·lícit o contrari a les condicions establertes per als mateixos, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut del portal.                      - Modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del portal, així com actualitzar, modificar o suprimir tot o part dels continguts o serveis i condicions d'accés i/o ús del portal, podent inclús limitar o no permetre l'accés a la dita informació.                        - Denegar en qualsevol moment i sense necessitat avís previ l'accés al portal a aquells usuaris que incompleixen aquestes condicions generals.                        - Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets de APPORTT, com de tercers que presten els seus serveis o continguts a través del portal, sempre que resulti procedent.                - Exigir la indemnització que pugui derivar per l'ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del portal.

G) EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT D’APPORTT.

APPORTT queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudici de tota naturalesa en els casos següents:

- Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través del qual resulta accessible aquest portal, independentment de la classe de connexió utilitzada per la persona usuària.                    - Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al portal, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels serveis i/o continguts, quan això es degui a una causa aliena a l'àmbit de control de APPORTT., ja provingui directament o indirectament d'aquesta entitat.                        - APPORTT. no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d'accés, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis al públic:                    

-  Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei.

-  Serveis d'accés a l'esmentada xarxa.

-  Serveis d'emmagatzemament o allotjament de dades.

-  Subministrament de continguts o informació.

-  Servei de còpia temporal de les dades sol·licitades per les persones usuàries.

-  Facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.

- APPORTT., en cap moment, assumeix responsabilitat pels danys o perjudicis que pogueren causar la informació, continguts, productes i serveis -amb caràcter delimitatiu però no limitador- prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o que s'ofereixen per tercers aliens a APPORTT. -inclosos els prestadors de serveis la societat de la informació- a través d'un portal al qual es pugui accedir per mitjà d'un enllaç existent en aquest portal. - Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a APPORTT., així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.     - De la qualitat i velocitat d'accés al portal i de les condicions tècniques que ha de reunir la persona usuària  a fi de poder accedir al portal i als seus serveis i/o continguts.                   - APPORTT., no serà responsable dels retards o fallides que es produeixin en l'accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts del portal, a causa d'un cas de força major. "Cas de força major" significarà totes aquelles causes que no s'hagin pogut preveure, o que encara que previstes fossin inevitables, i que donen com a resultat l'incompliment de qualssevol de les seves obligacions. Entre elles, però no de forma limitada, les sobres, tant dels seus propis treballadors com de treballadors aliens, insurreccions o revoltes, així com normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, catàstrofes naturals com a terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, guerres, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.                        - La persona usuària del portal respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a APPORTT., directament o indirectament, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes condicions generals o altres normes per què es regeix la utilització del portal.

H) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La persona usuària coneix que els continguts i serveis que s'ofereixen a través del portal -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. El dret d'autor i d'explotació econòmica d'aquest portal correspon a APPORTT. Quant als continguts inclosos en el portal els drets d'autor i d'explotació econòmica són propietat de APPORTT. o, si és el cas, de terceres persones o entitats, i en ambdós casos es troben protegits per les lleis vigents de propietat intel·lectual.               Si l'actuació o omissió culpable o negligent directament o indirectament imputable a la persona usuària del portal que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de APPORTT. o de tercers - existeixi o no benefici- originarà a APPORTT. danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, pleit o procediment, sigui civil, penal o administratiu, APPORTT. tindrà dret a dirigir-se contra la persona usuària  per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualsevol quantitats indemnitzatòries, incloent – a títols enunciatius i no limitadors- danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seva reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, el dels interessos de demora, el cost del finançament d'ambdues quantitats que pugues resultar per a la part contrària, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en què pugues resultar demandada per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjudici ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d'exercir qualsevol altres accions que en dret li correspongui.

I) HIPERVINCLES

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de APPORTT. s'hauran de sotmetre a les condicions següents:

- No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del portal.                   - No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del portal sense la amb l'autorització prèvia expressa de APPORTT.                      - No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del portal ni sobre els serveis o continguts.                        - Excepte aquells signes que formen part del "hipervincle", la pàgina web en què s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a APPORTT., excepte autorització expressa d'aquesta.                       - L'establiment del "hipervincle" no implicarà l'existència de cap tipus de relació entre APPORTT. i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi.      - APPORTT. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi el "hipervincle" ni de les informacions i manifestacions incloses.            - Qualsevol "hipervincle" al portal s'efectuarà a la seva pàgina principal.

J) ENLLAÇOS

APPORTT. rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectades per enllaços amb el portal, o que no siguin gestionades directament pel nostre administrador.                      La funció dels enllaços que apareixen en aquest portal té només finalitat informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destí.

K) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a utilitzar alguns dels serveis, les persones usuàries han de proporcionar prèviament a APPORTT. certes dades de caràcter personal. APPORTT. tractarà automatitzadament aquestes dades amb les finalitats, així com  les condicions definides sota, en la seva política de privacitat .

L) DURACIÓ I TERMINACIÓ

La prestació del servei del portal i dels altres serveis té, en principi, una duració indefinida. APPORTT., no obstant això, està autoritzada per a donar per finalitzada o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'haguera disposat respecte d'això en les corresponents condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, APPORTT. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de portal i dels altres serveis.

M) ACORD COMPLERT

Aquestes condicions generals contenen totes les condicions convingudes per les parts amb relació a la seva fi i es consideraran com inexistents qualssevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a aquestes condicions amb relació a la seva fi.            El fet que qualsevol de les parts no exigeixi en un moment determinat el respecte d'alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat a les persones usuàries del portal, no pot ser interpretat per l'altra com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment.

N) NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT

En el cas que qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei i/o contingut resulti anul·lable o nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d'altres clàusules de les mateixes, les quals romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legui la seva nul·litat o anul·labilitat provi que sense la clàusula que resultarà nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents Condicions.

O) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que pogueren derivar-se del mateix als jutjats i tribunals de Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE APPORTT.

APPORTT desitja informar a les persones usuàries del lloc web de la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les persones usuàries amb motiu de la visualització del Portal o de la utilització dels serveis que s'hi ofereix.    Per dada de caràcter personal s'entén qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables.      La recollida de dades personals, el tractament i la utilització posterior se sotmeten a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i concordants del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la seva normativa complementària. APPORTT. només serà responsable i garantirà la confidencialitat i seguretat respecte de les dades de caràcter personal que recapti de l'usuari/ària a través del Portal, i no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i utilitzacions posteriors de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuïn fora del Portal.     

Quan s'apleguen dades de caràcter personal de les persones usuàries en el Portal?

La recollida de dades de caràcter personal podrà realitzar-se, principalment, a través de l'emplenament per la persona usuària  de formularis -presents o futurs-, continguts en el Portal de APPORTT.; l'enviament per la persona usuària de correus electrònics a APPORTT. per mitjà de les adreces electròniques que figuren en el Portal, així com per mitjà de l'emplenament per la persona usuària dels formularis de registre -presents o futurs-, que permeten accedir a la descàrrega d'arxius i aplicacions que ofereix APPORTT. al Portal i en els que s'identifiqui a APPORTT. com a responsable de les dades demanades perl seu mitjà.      Si vostè no desitja que APPORTT. sotmeti a tractament les seves dades personals, li preguem s'abstingui d'omplir els formularis existents en el Portal. En tot cas, APPORTT. li informarà expressament i de forma llegible respecte de les condicions en què s'arrepleguen dades personals i les finalitats amb què seran utilitzats, de l'obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l'usuari, de les condicions en què es poden exercitar, i de qualsevol altra informació complementària que resulti necessària.  Per tractament de dades personals s'entendrà aquelles operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permeten l'arreplega, gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de dades que resulten de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Respecte de les dades personals aplegades per e-mail i/o emplenament dels formularis que figuren en el Portal, les finalitats de tractament seran les corresponents a la sol·licitud formulada per la persona usuària, i poden consistir en les accions següents: gestionar la informació sol·licitada, enviar per correu electrònic la informació sol·licitada, mantenir un registre de persones usuàries registrades, permetre l'accés a les descàrregues d'arxius i aplicacions sol·licitades així com atendre els comentaris, suggeriments o consultes que siguin formulades per la persona usuària.        La comunicació de dades a APPORTT. ha de ser veraç i actual           Si la persona usuària és menor d'edat o incapaç, APPORTT. adverteix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seves dades personals, per la qual cosa APPORTT. demana que s'abstingui d'utilitzar el servei de correu electrònic i/o emplenament de formularis si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, i  en qualsevol altre cas APPORTT. no és responsable de les actuacions del menor o incapaç.

Drets que assisteixin a la persona usuària com titular de les seves dades personals

La persona usuària podrà en tot moment conèixer quines dades han estat demanades i tractades per APPORTT. sobre la seva persona; rectificar la informació que resulti inexacta; cancel·lar tals dades o oposar-se al seu tractament, limitat aquest últim dret als casos en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament de les seves dades, sempre que una llei no disposi el contrari, i quan existeixin motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal, o quan el tractament de les seves dades personals s'efectuï amb fins publicitaris i de prospecció comercial.             L'exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) per part de l'usuari/ària s’ha de realitzar dirigint una comunicació escrita, juntament amb la fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o un altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat de l'usuari/ària, a la adreça següent: APPORTT, passeig de l'Escullera s/n, 43004 Tarragona, o la que li substitueixi en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació contindrà la informació següent:

                        - Nom i cognoms de la persona usuària.

                        - Petició en què concreta la sol·licitud.

                        - Domicili a efectes de notificacions, data i firma de la persona usuària.

                        - Documents acreditatius de la petició que formula, si és el cas.

APPORTT. informa a les persones usuàries que l'exercici d'aquests drets és personal, per la qual cosa únicament la mateixa persona usuària podrà exercir dits drets respecte de les dades personals de les quals és legítim titular. No obstant això, i en els casos en què excepcionalment s'admetrà, el representant autoritzat de la persona usuària podrà exercitar els drets que a aquest li assisteixen en els termes exposats, sempre que acompanyi la mencionada comunicació amb el document acreditatiu de tal representació.                APPORTT. informa que l'exercici dels citats drets per un tercer no autoritzat legalment per la persona usuària, podria suposar la comissió del delicte de descobriment i revelació de secrets previst per l'apartat segon de l'article 197 del Codi penal, castigat amb penes de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos; sense perjudici d'altres conseqüències que es pugui enfrontar a conseqüència de qualssevol accions civils o administratives a qui tingueren dret tant la persona usuària legítima titular de les dades personals com APPORTT..

Recomanacions a les persones usuàries

APPORTT. recomana a les persones usuàries que utilitzin les darreres versions dels programes informàtics atesa la incorporació en aquests programes de majors mesures de seguretat.                  Igualment, APPORTT. recomana a les persones usuàries utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades en la mesura que li resulti necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.       APPORTT. recorda a les persones usuàries que Internet no sempre és tot com desitjaríem de segura, per la qual cosa han d'adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades a fi d'evitar el tractament no autoritzat de les seves dades.                 APPORTT. adverteix les persones usuàries que sempre que proporcionen informació personal per Internet mitjançant correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguin present que la dita informació pot ser demanada i tractada amb finalitats no desitjades per les persones usuàries, per la qual cosa APPORTT. recomana a les persones usuàries s'informen sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten.                      APPORTT. adverteix els usuaris que tinguin present que, llevat que empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic a Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, la qual cosa ha de tindre's en compte sempre que s'utilitzen. Si no voleu publicar la vostra adreça de correu electrònic, configureu el seu navegador perquè no deixi la  vostra adreça de correu en els servidors web als quals accediu.